Informace vycházející z materiálů vlády ČR, ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví ČR

VÝUKA NA PRVNÍM STUPNI

 • Od 12. 4. bude probíhat rotačním způsobem.
 • 12. až 16. 4.: prezenční výuka pro 1., 2. a 3. ročník, distanční výuka pro 4. a 5. ročník
 • 19. až 23. 4.: prezenční výuka pro 4. a 5. ročník, distanční výuka pro 1., 2., a 3. ročník
 • sraz před hlavním vchodem do školy v případě prezenční výuky
  • 1. třída: 7:40, 2. třída: 7:50, 3. třída: 8:00
  • 4. třída: 7:40, 5. třída: 7:50
 • Rozchod žáků je jako při normálním provozu (u školy nebo u jídelny pro ty, kteří chodí na obědy). Je možné mírné zpoždění těch, kteří se stravují.

 

RESPIRÁTOR NEBO ROUŠKA

 • Každý žák musí mít ve škole neustále nasazenou vlastní zdravotnickou obličejovou masku (roušku) nebo respirátor. Výjimkou je konzumace potravin.

 

TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY (SINGCLEAN TESTY)

detailní informace a návody k testování najdete na www.testovani.edu.cz

 • Přítomnost žáků ve škole je podmíněna testováním a jeho negativním výsledkem.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Organizaci testování řídí zaměstnanec školy.
 • Škola důrazně doporučuje při testování žáků přítomnost zákonného zástupce (či jiné osoby, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 • Testování se neprovádí u žáků:
  • kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního výsledku POC antigenního testu (ne starší 48 h).
  • kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • Testování žáků bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy.
 • Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude se testovat v první den jeho přítomnosti.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, provede test při příchodu do družiny.


ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

detailní informace a návody k testování najdete na www.testovani.edu.cz

 • Žáky (a doprovázející osoby) vyzvedne zaměstnanec školy u hlavního vchodu školy a společně odchází do testovací místnosti.
 • postup testování:
 1. Kapání roztoku do zkumavky (zaměstnanec školy může žákovi pomoci).
 2. Výtěr z nosu tampónem cca 2,5 cm hluboko (zaměstnanec školy NEBUDE žákovi pomáhat).
 3. Vložení tampónu do zkumavky (zaměstnanec školy NEBUDE žákovi pomáhat).
 4. Vytažení tampónu ze zkumavky (zaměstnanec školy NEBUDE žákovi pomáhat).
 5. Nakapání roztoku na testovací kazetu (zaměstnanec školy může žákovi pomoci).
 6. Výsledek testu je hotov za 15 minut (zaměstnanec školy zkontroluje a zapíše výsledek).
 • Negativně testovaní žáci odcházejí na výuku. Pozitivně testovaní žáci dostanou potvrzení o pozitivním výsledku testu. Zákonní zástupci jsou povinni kontaktovat dětského lékaře, který je objedná na RT-PCR test. O výsledku tohoto testu musí zákonní zástupci školu informovat.
 • Pozitivní test u žáka v pondělí: Do karantény se dostane pouze žák s pozitivním testem a čeká na výsledek PCR testu.
 • Pozitivní test u žáka ve čtvrtek: Do karantény se dostane celá třída a čeká se na výsledek PCR testu žáka, který měl pozitivní antigenní test.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

třídy

sídlo ráno

sídlo odpoledne

rozchod

1., 2., 4., 5.

školní družina

školní družina

plynule jako za normálního provozu

3.

školní družina

budova školy

v 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 od zadního vchodu školy. Zákonní zástupci čas odchodu nahlásí na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně.

ŠD ráno: Každá třída má svou místnost. Příchod plynule jako za normálního provozu. Ihned po příchodu proběhne testování. Škola důrazně doporučuje při testování žáků přítomnost zákonného zástupce (či jiné osoby, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

PÉČE O ŽÁKY RODIČŮ TZV. VYBRANÝCH PROFESÍ

Žákům 1. stupně ZŠ, na které se vztahuje rotační výuka, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni jako tzv. vybrané profese, je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Rodiče, kteří mají o tuto službu zájem, kontaktují vedení školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). 

vybrané profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy ČR.

INFORMACE PLATNÉ JIŽ PŘED 12. 4. 2021

OCHRANA ZDRAVÍ A PREVENCE

 • Každý žák musí mít ve škole neustále nasazenou vlastní zdravotnickou obličejovou masku (roušku) nebo respirátor. Výjimkou je konzumace potravin. V případě, že někdo zapomene roušku, může si náhradní vyzvednout na sekretariátu školy.
 • Škola zajistí dezinfekci rukou, průběžnou dezinfekci společných povrchů a častější úklid. Škola disponuje ionizátorem. Učitelé zajistí průběžnou dezinfekci sdílených pomůcek.
 • Zaměstnanci školy vykonávají pravidelné větrání vnitřních prostor. Toto větrání může mít za následek dočasné snížení teploty vnitřních prostor. Doporučujeme, aby se žáci dostatečně oblékli. Na dostatečné obléknutí žáků dohlížejí pedagogičtí zaměstnanci.
 • Pedagogičtí zaměstnanci kontrolují žáky, aby si dezinfikovali ruce, aby si pravidelně myli ruce, aby použité roušky vyhazovali do koše, aby kýchali a kašlali do svých kapesníků nebo do záhybu ruky.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel atd.), nesmí do školy vstoupit.

 

KROKY ŠKOLY PŘI PODEZŘENÍ NA COVID-19 U ŽÁKA

Žák je umístěn do karanténní místnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, aby si vyzvedl své dítě. Zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy na základě čestného prohlášení zákonných zástupců a vyjádření praktického lékaře.

 

PŘÍPADNÁ ÚPRAVA ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 • prezenční výuka: Opatření či karanténa se týká méně než 50 % žáků konkrétní třídy či oddělení.
 • smíšená výuka: Opatření či karanténa se týká více než 50 % žáků konkrétní třídy či oddělení. Distančně se vzdělávají žáci, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • distanční výuka: Opatření či karanténa se týká celé konkrétní třídy či oddělení.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 • Bude poskytováno za zvýšených hygienických opatření a zajištění co nejmenšího kontaktu různých skupin (rozložení vydávání obědů v delším čase, vytvoření sektorů v jídelně pro jednotlivé skupiny).
 • Žáci, kteří se vzdělávají distančně, nesmí obědy konzumovat v jídelně. Musí si obědy odnést v čase od 11:00 až 11:30 (1. stupeň) a 13:30 až 13:45 (2. stupeň).

 

VSTUP CÍZÍCH OSOB

 • Vstup cizích osob je zakázán. Do školy mají povolen vstup jen osoby v nezbytných případech a do míst, kde nedojde ke kontaktu s žáky. Případné konzultace se zákonnými zástupci se mohou organizovat. Organizují se zejména v době, kdy ve škole nebudou žáci.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení