TESTOVÁNÍ, OCHRANA, HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

VSTUP CIZÍCH OSOB

TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

- 2. až 9. ročník: 1., 6. a 9. září

- 1. ročník: 2., 6. a 9. zářÍ

- Testování proběhne ve třídách. Rodiče žáků 1. až 3. ročníku mohou být přítomni u testování. Testování proběhne pomocí antigenních testů (jako na jaře) vždy po příchodu do školy (nebo školní družiny). Pozitivně testovaný žák bude izolován a odejde se zákonným zástupcem domů.

- Testovat se nemusí žáci, kteří doloží že:

  - jsou očkovaní (14 dní po druhé dávce)

   - neuplynulo více než 180 dní od pozitivního PCR testu na COVID-19

  - mají negativní výsledek testu z odběrového místa, který není starší 48 hodin

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

- Žáci musí nosit zdravotnickou obličejovou masku ve společných prostorách školy. Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale musí nosit zdravotnickou obličejovou masku všude. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 

HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

- Žáci budou poučeni o nutnosti dezinfekce a mytí rukou.

- Pokud má žák příznaky infekčního onemocnění, nesmí vstoupit do školy. Pokud jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění, zákonný zástupce to doloží lékařským potvrzením.

- Žák s příznaky infekčního onemocnění bude izolován a odejde se zákonným zástupcem domů.

- Škola dodržuje všechna nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství ČR.

- O detailech hygienických a organizačních opatřeních budeme veřejnost informovat 1. 9.

 

VSTUP CIZÍCH OSOB

- Možný pouze po povolení vedení školy.

- Povoleny jsou konzultace zákonných zástupců s vyučujícím po předchozí domluvě s vyučujícím, aby škola mohla zajistit izolaci cizí osoby od žáků.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení